Trang chủ / Phụng vụ / Lịch Công giáo / LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng 04 – 2018
LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng 04 - 2018

LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng 04 – 2018

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế: Xin cho những nhà tư tưởng và hành động của nền kinh tế thế giới,can đảm nói không với nền kinh tế loại trừ, bằng cách mở ra những con đường mới.

01/04 Tr   CHÚA NHẬT PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng.
1. St 1,1–2,2 (St 1,1.26-31a)
          2. St 22,1-18 (St 22,1-2.9a.10-13.15-18)
          3. Xh 14,15-15,1a
          4. Is 54,5-14
          5. Is 55,1-11
          6. Br 3,9-15.32–4,4
          7. Ed 36,16-17a.18-28
          8. Rm 6,3-11
          9. Mt 28,1-10
16/02
02 Tr   THỨ Hai. TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
   Cv 2,14.22-33; Mt 28,8-15.  (Không cử hành lễ thánh Phan-xi-cô Phao-lô,ẩn tu)
17
03 Tr  THỨ Ba. TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
 Cv 2,36-41; Ga 20,11-18. 
.
18
04 Tr   Thứ Tư. TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 3,1-10; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ thánh I-si-đô-rô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.)
19
05 Tr   Thứ Năm. TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
 Cv 3,11-26; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Ferrê, Linh mục.)
20
06 Tr     
   Thứ Sáu .TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. 
Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
21
07 Tr    Thứ Bảy.TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Cv 4,13-21; Mc 16,9-15. (Không cử hành lễ thánh Gio-an  La San,  Linh mục.)
22
08 Tr    
   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH.Cuối tuần bát nhật phục sinh. Chúa Nhật Lòng Thương Xót  của Thiên Chúa
Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
.
23
09 Tr    Thứ Hai.TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ, lễ trọng. 
Is 7,10-14; 8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.
24
10 Tr    
Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II.
Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
25
11 Đ    Thứ Tư. Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
26
12 Tr Thứ Năm .
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36
27
13 Tr Thứ Sáu.Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo.
Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
28
14 Tr Thứ Bảy.
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
29
15 Tr    CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần III.
Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48
30
16 Tr    
  Thứ Hai .
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
01/03
17 Tr Thứ Ba . 
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
2
18 Tr  Thứ Tư .
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
.
3
19 Tr Thứ Năm .
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
4
20 Tr Thứ Sáu .
Cv 9,1-20; Ga 6,52-5
5
21 Tr Thứ Bảy . Thánh An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.(Tr)
Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
6
22 Tr   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần IV. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. cầu cho ơn thiên triệu linh mục.
Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
7
23 Tr Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo.(Đ). Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo.(Đ)
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
8
24 Tr Thứ Ba. Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.(Đ)
Cv 11,19-26; Ga 10,22-30. 
9
25 Đ    Thứ Tư. THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Pr 5,5b-14; Mc 16,15- 20.
10
26 Tr Thứ Năm .
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
11
27 Tr Thứ Sáu.
Cv 13,26-33; Ga 14,1-6
12
28 Tr Thứ Bảy .Thánh Phê-rô Chanel, Linh mục, Tử đạo.(Đ)Thánh Lu-i đơ Mông-pho (Luis Grignion de Montfort), Linh mục.(Tr)
 Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
13
29 Tr    CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I.Cv 9,26-31; 1Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh.) 14
30 Tr Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.  Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.
Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.
15

Nguồn: baoconggiao.net

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích chính mình và người khác, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé! Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình!

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Có thể bạn quan tâm?

Làm sáng tỏ vài điểm phụng vụ trong Thánh lễ Tiệc Ly (P1)

Được cử hành thánh lễ riêng hay không? Được cử hành thánh lễ an táng không? Nhà …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.