Trang chủ / Phụng vụ / Lịch Công giáo / LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng Giêng năm 2018

LỊCH CÔNG GIÁO – Tháng Giêng năm 2018

Ý CẦU NGUYỆN – Ý chung: cầu cho những tôn giáo thiểu số tại châu Á : Xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại châu Á được hoàn toàn tự do sống niêm tin của mình trong các nưóc A Châu.

01/1 Tr Thứ Hai. cuối TUẦN bát nhật GIÁNG SINH. THÁNH MA RIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27 ; GI 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.
15/11
02 Tr Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần I.
1 Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.
16
03 Tr Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
1 Ga 2,29-3,6 ; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu : P1 2,1-11 ; Lc 2,21-24).
17
04 Tr Thứ Năm đầu tháng.
1 Ga 3,7-10 ; Ga 1,35-42.
18
05 Tr Thứ Sáu đầu tháng.
1 Ga 3,11-21 ; Ga 1,43-51.
19
06 Tr Thứ Bảy đầu tháng.
1 Ga 5,5-13 ;Mc 1,7-11 (hay Lc 3,23-38 hay Lc 3,23. 31-34.36-38). Chiều : LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc : lấy ở chính ngày lễ.
20
07 Chúa Nhật. Chúa Hiển Linh.Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1 6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-12. (Không cử hành lễ thánh Raimunđô Penyafort, linh mục)
21
08 Tr Thứ Hai .Chúa giê Su Chiu phép Rửa .
Is 55,1-11( hay 1 Ga 5,1-9) Mc 1,17-11.
22
MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)
“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).
Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ (I).
09 X Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I.
1 Sm 1,9-20 ; Mc 1, 21b-28.
23
10 X Thứ Tư.
1 Sm 3,1-10.19-20 ; Mc 1, 29-39.
24
11 X Thứ Năm.
1 Sm 4,1-11 ; Mc 1,40-45.
25
12 X Thứ Sáu.
1 Sm 8,4-7.10-22a ; Mc 2, 1-12.
26
13 X Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1 Sm 9,1-4.17- 19 ; 10,la ; Mc 2,13-17.
27
14 X CHÚA NHẬT II Thường Niên. Thánh vịnh tuần II.
1 Sm 3,3b-10.19 ;1 Cr 6,13c-15a.l7-20 ; Ga 1,35-42.
28
15 X Thứ Hai.
1 Sm 15,16-23 ; Mc 2,18-22
29
16 X Thứ Ba.
1 Sm 16,1-13 ; Mc 2,23-28.
30
17 Tr Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhở.
1 Sm 17,32-33.37.40-51 ; Mc 3, 1-6.
01/12
18 X Thứ Năm.
1 Sm 18,6-9 ; 19,1-7 ; Mc 3,7-12. Bắt dầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
2
19 X Thứ Sáu.
1 Sm 24,3-21 ; Mc 3,13-19.
3
20 X Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 ; Mc 3, 20-21.
4
21 X Chúa Nhật III Thường Niên. Thánh vịnh tuần III.
Gn 3,1-5.10 ;1 Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20. (Không cử hành lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo).
5
22 X Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo (Đ).
2 Sm 5,1-7.10 ; Mc 3,22-30.
6
23 X Thứ Ba.
2 Sm 6,12b-15.17-19 ; Mc 3, 31-35.
7
24 Tr Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsỉô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2 Sm 7,4-17 ; Mc 4,1-20.
8
25 Tr Thứ Năm. THÁNH PHAOLỒ, TÔNG ĐÔ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22 3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
9
26 Tr Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2 Tm 1 1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
10
27 X Thư By. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr).
2 Sm 12,l-7a. 10-17 ; Mc 4 35-41.
11
28 X Chúa Nhật IV Thường  Niên. Thánh vịnh tuần IV.
Đnl 18,15-20 ; 1 Cr 7,32-35 ; Mc 1,21-28 (Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
12
29 X Thứ Hai.
2 Sm 15,13-14.30 ; 16,5-l3a i Mc 5,1-20.
13
30 X Thứ Ba.2 Sm 18,9-10.24b.24-25a.30-19,3:Mc 5,21-43 14
31 Tr Thứ Tư Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.
2 Sm 24,2.9-17 ;Mc 6 .1-6
15

Nguồn: baoconggiao.net

Nếu bạn thấy bài viết này bổ ích chính mình và người khác, hãy chia sẻ cho nhiều người khác nữa nhé! Nguyện xin Chúa chúc lành cho bạn và gia đình!

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Có thể bạn quan tâm?

Làm sáng tỏ vài điểm phụng vụ trong Thánh Lễ Tiệc Ly

Làm sáng tỏ vài điểm phụng vụ trong Thánh lễ Tiệc Ly (P2)

Dù chủ tế có thể dâng lời nguyện hiệp lễ từ ghế chủ tọa hay …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.